LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 9


(Từ Thứ 2, 03/03/2014 đến Chủ nhật, 09/03/2014)
[color=#ff00ff][b]Nguyễn Văn Diệu[/color][/b] [b][color=#ff0000]Lã Duy Khiêm[/color][/b] [b][color=#ff0000]Ngụy Phan Sơn[/color][/b] [b][color=#ff0000]Nguyễn Duy Phong[/color][/b]
Thứ 2 - Làm việc tại cơ quan
- Đi công tác Hà Nộ
- Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan