LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 16


(Từ Thứ 2, 13/04/2015 đến Chủ nhật, 19/04/2015)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 16 NĂM 2015

Nguyễn Văn Diệu Ngụy Phan Sơn Nguyễn Gia Phong Ghi chú
Thứ 2 (13/4/2015) Công tác tại Lào Cơ quan Tập huấn KTQP_AN
Thứ 3 (14/4/2015) NT Cơ quan NT
Thứ 4 (15/4/2015) NT Cơ quan NT
Thứ 5 (16/4/2015) NT Cơ quan NT
Thứ 6 (17/4/2015) NT Cơ quan NT
Thứ 7 (18/4/2015)
Chủ nhật (19/4/2015)