LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 28


(Từ Thứ 2, 06/07/2015 đến Chủ nhật, 12/07/2015)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 28 NĂM 2015

Nguyễn Văn Diệu Ngụy Phan Sơn Nguyễn Gia Phong Ghi chú
Thứ 2 (06/7/2015) - 8h00 Khai mạc tập huấn Tuyên truyền PC Ma túy - Làm việc cơ quan - Làm việc cơ quan
Thứ 3 (07/7/2015) - 7h30 họp UBND tỉnh - nt - nt
Thứ 4 (08/7/2015) - 14h00 họp Tỉnh ủy - nt - Họp HĐND tỉnh
Thứ 5 (09/7/2015) - Làm việc cơ quan - nt - nt
Thứ 6 (10/7/2015) - nt - nt - nt
Thứ 7 (11/7/2015)
Chủ nhật (12/7/2015)