LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 7


(Từ Thứ 2, 09/02/2015 đến Chủ nhật, 15/02/2015)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 7 NĂM 2015

Nguyễn Văn Diệu Lã Duy Khiêm Ngụy Phan Sơn Nguyễn Gia Phong Ghi chú
Thứ 2 (9/02/2015) - Làm việc cơ quan - Thẩm tra lý lịch cán bộ tại Hải Dương - Làm việc cơ quan - Làm việc cơ quan
Thứ 3 (10/02/2015) - Làm việc cơ quan - 18h00 dự gặp mặt các cơ quan Báo tại NK tỉnh - Làm việc cơ quan - Làm việc cơ quan
Thứ 4 (11/02/2015) - Làm việc cơ quan - Làm việc cơ quan - Họp UBND tỉnh - Làm việc cơ quan
Thứ 5 (12/02/2015) - Làm việc cơ quan - Làm việc cơ quan - Làm việc cơ quan - Làm việc cơ quan
Thứ 6 (13/02/2015) - Làm việc cơ quan - Làm việc cơ quan - Làm việc cơ quan - Làm việc cơ quan
Thứ 7 (14/02/2015) - Làm việc CQ - Làm việc CQ - Làm việc CQ - Làm việc CQ
Chủ nhật (15/02/2015)