LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 22


(Từ Thứ 2, 26/05/2014 đến Thứ 6, 30/05/2014)
[b]Thứ[/b] [b]Cơ quan[/b] [b]Nguyễn Văn Diệu[/b] [b]Lã Duy Khiêm[/b] [b]Ngụy Phan Sơn[/b] [b]Nguyễn Gia Phong[/b]
Thứ 2 Tập huấn CNTT tại Sở - Tập huấn CNTT tại Sở - Làm việc CQ - Làm việc tại cơ quan - Tập huấn cán bộ nguồn của Tỉnh
Thứ 3 - nt - Kiểm tra PCTP-Tân Yên - Công tác Hải Phòng - nt
Thứ 4 - LV cơ quan - nt - Làm việc tại cơ quan - nt
Thứ 5 - nt - nt - Làm việc tại cơ quan - nt
Thứ 6 - nt - nt - nt - nt